Menu

SFO før og etter skoledagen

Alle kommuner i Norge tilbyr SFO – skolefritidsordning – til elever som går i 1. til 4. trinn, i tillegg kan man få utvidet tilbudet til 7. trinn om det er sånn at barnet har særskilte behov. SFO er ment som et frivillig tilbud til familier som har behov for barnepass før og etter skoledagen, da særlig med tanke på at i Norge i dag er det vanlig at begge foreldrene jobber.

Pr i dag er SFO ikke en del av detafter_school pedagogiske tilbudet i skolen, men ene og alene et tilbud om barnepass. Mange skoler tilbyr leksehjelp som en del av SFO, men det er ikke obligatorisk. Derimot får barna tilsyn, tid til å leke, holde på med formingsaktiviteter og de får mat. Åpningstidene for SFO varierer, men de fleste skoler holder åpent fra kl. 07:00 fram til skolestart, og deretter til kl. 17:00 etter skoleslutt. SFO er ofte stengt i juleferien og påskeferien, i tillegg til fellesferien i juli, og det er som oftest stengt på skolens plandager.

SFO, som barnehage, er et tilbud foreldre og foresatte betaler for. Foreldrene betaler da en månedlig egenandel, og resten av den reelle kostnaden dekkes av det offentlige. Noen kommuner har åpnet for at familier med lav inntekt kan søke om redusert egenandel, men dette er ikke lovpålagt og varierer derfor gjerne etter kommunenes økonomi.

Enkelte steder driftes det også private skolefritidsordninger, enten i tillegg til det offentlige tilbudet, eller istedenfor det offentlige. De private tilbudene er pliktet til å følge det samme lovverket som de offentlige skolefritidsordningene. Man ser gjerne at de private ordningene gjerne fokuserer på tematikk. Eksempelvis har man private skolefritidsordninger som fokuserer på friluftsliv, og de er da mye ute med barna og driver med aktiviteter rettet mot friluftsliv. De private løsningene er ikke alltid plassert på skoleområdet, men ordner da egen transport av barna mellom skolen og egne lokaler. Ofte er de private skolefritidsordningene noe dyrere enn det offentlige tilbudet.