Menu

Sykehjem og hjemmesykepleie

Sykehjem og hjemmesykepleie er tilbud mange får god nytte av, særlig eldre, men også mange unge funksjonshemmede er faste brukere av hjemmesykepleien. Sykehjem, også kalt eldrehjem, er som oftest bebodd av meget syke eldre, eller aller mest demente. Hjemmesykepleien er et offentlig tjenestetilbud som faller innunder sosiale tjenester. Hjemmesykepleien er et gratdownload-8is offentlig tilbud.

Sykehjemsplass er en offentlig tjeneste man betaler egenandel for, og hvor stor egenandelen er varierer fra sted til sted og følger til viss del brukerens inntekt. En sykehjemsplass er først og fremst forbeholdt de med behov for tilsyn og pleie døgnet rundt, som oftest demente. Tildeling av plass skjer i et kø-system hvor de som har størst behov blir tildelt først.

Hjemmesykepleien innebærer at brukeren kan bo hjemme, istedenfor å flytte på hjem eller i bofellesskap, men likevel få den ekstra assistansen man trenger. De som får tildelt hjemmesykepleien er akutt eller kronisk syke som bor i eget hjem. Hjemmesykepleien utfører ikke oppgaver som brukeren skal klare selv, da et av målene til hjemmesykepleien er å forebygge forverring.

Oppgavene som utføres av de ansatte i hjemmesykepleien er tilpasset de enkelte brukernes behov. Mange trenger hjelp med stell, sårvask og bandasjeskifte, hjelp med kateter og medisiner. Hjemmesykepleien håndterer også medisindosering til mange av sine brukere, og på den måten kan det unngås forvirring og feilmedisinering. Da følger de også opp fornyelse av resepter. De utfører også noen sykepleiertekniske oppgaver, noe som medfølger at en del av oppgavene kun kan utføres av sykepleiere ikke andre ansatte.

Videre kan hjemmesykepleien hjelpe til med kartlegging av behov for hjelpemidler i hjemmet, både hjelpemidler som kan forenkle hverdagen til brukeren selv, men også hjelpemidler hjemmesykepleien og assistenter kan ha behov for når de er hos brukeren. Andre oppgaver kan også være å bistå i utredning av en bruker, hjelp ved måltider, og å assistere brukeren med daglige gjøremål som for eksempel utfylling av papirer, betaling av regninger og annet.